Headmaster

²Ý³ÑÇï ìáÉá¹Û³Ç гÏáµÛ³ÝÁ ÍÝí»É ¿ 1956Ã. Üáñ³ïáõë ·ÛáõÕáõÙ: êáíáñ»É ¨ ³í³ñï»É ¿ Üáñ³ïáõëÇ ÙÇçÝ. ¹åñáóÁ: ÀݹáõÝí»É ¿ ºñ¨³ÝÇ Ê³ã³ïáõñ ²µáíÛ³ÝÇ å»ï. Ù³Ýϳí³ñÅ³Ï³Ý ÇÝëïÇïáõïÇ ùÇÙÇ³Ï³Ý ý³ÏáõÉï»ïÁ: ²í³ñï»Éáõó Ñ»ïá ³ß˳ï³ÝùÇ ¿ ³Ýó»É ¶³í³éÇ ÃÇí 2 ÙÇçÝ. ¹åñáóáõÙ áñå»ë ùÇÙdzÛÇ áõëáõóãáõÑÇ: 1983-1987Ã.Ã. ³ß˳ï»É ¿ ¶³í³éÇ Ñ»é³Ï³ ¹åñáóÇ ïÝûñ»Ý: 1988 Ã-Çó ï»Õ³÷áËí»É ¿ ¶³í³éÇ ÃÇí 8 ¹åñáóáõÙ áñå»ë ÷áËïÝûñ»Ý: 1998Ã-Çó ÙÇÝã ûñë ³ß˳ïáõÙ ¿ ¶³í³éÇ 2 ÙÇçÝ. ¹åñáóÇ ïÝûñ»Ý: